top of page

EXECUTIVE SEARCH

Med ett brett och starkt nätverk samt gedigen rekryteringskompetens kan vi bidra med erfarenhet som stöttar och stärker er verksamhet. Våra rekryteringsprocesser grundar sig kvalitativa och beprövade metoder som vi utvecklat över lång tid inom Executive. Vår tjänst Executive Search är till för er som söker kvalitativ och mer senior kompetens som effektivt kan integreras i era verksamheter och prestera enligt eller över era förväntningar.

Det kan röra sig om strategiska profiler till en styrelse såväl som operativa roller som VD eller ledningsgruppsmedlemmar – C-suite. Oavsett profil har vi ambitionen att i dialog med er, inte bara förstå era behov i den enskilda rekryteringen utan hela er verksamhet. Vår rekryteringsprocess genomgår därför nedan sex delmoment.

Image by Mario Gogh

VERKSAMHETSANALYS

Med en grundlig förstudie säkerställer vi att vi sen tar processen vidare med rätt kravprofil. Vi genomför djuplodande intervjuer, på flera hierarkiska nivåer, i vilka vi söker svar på frågor som rör verksamhetsstrategi, affärsprocesser, framtidsplaner, ledarskap och rådande samt önskad kultur etcetera. Genom detta arbetssätt, kombinerat med tydlig och frekvent återkoppling till uppdragsgivaren, maximerar vi vår träffsäkerhet längre fram i processen – för bästa resultat i rekryteringen.

KRAVSPECIFIKATION

Förstudien syftar alltså i hög utsträckning till att upprätta och nå konsensus kring de krav som vi ska ställa på kandidaterna. Efter vårt arbete med förstudien utformar vi ett förslag på befattningsbeskrivning som vi tillsammans med er utvecklar till den slutgiltiga. Här presenteras såväl ni som företag som de förväntningar som åläggs kandidaten. Genom detta dokument kan vi inte bara tydligt specificera vilka tekniska och sociala kompetenser och färdigheter som krävs utan också varför de respektive kvaliteterna efterfrågas – givet att vi redogör för bolagets historik såväl som var bolaget befinner sig idag, samt var det har för ambition att befinna sig i framtiden.

Dokument och suddig Business Män
Executive Search: Tjänster
Executive Search: Tjänster
I ett möte

SEARCH & SELEKTERING

När kravprofilen är definierad är det dags att påbörja sökandet efter rätt kandidat. Vår kandidatdatabas består ett välutvecklat nätverk med erfarna, kompetenta personer som delar med sig av sina respektive nätverk och kan peka oss i rätt riktning om de själva inte utgör en potentiell match eller är tillgängliga just nu. Utöver befintliga kontakter söker vi genom externa kommunikationskanaler där vi når andra relevanta och intressanta kandidater. Vi genomför därefter kompetensbaserade djupintervjuer som borrar i såväl praktisk erfarenhet som sociala förmågor och attityder. Ofta föregås en sådan djupintervju av psykometriska tester, ibland lägger vi dessa senare i urvalet – helt beroende på hur behoven är formulerade i kravprofilen och hur urvalet ser ut.

PRESENTATION

Vår målsättning är att, efter avslutad search och selektering, presentera fem till åtta kandidater från vilka vi, tillsammans med uppdragsgivaren, väljer vilka två till fyra slutkandidater som går vidare i processen. I de fall då psykometriska tester* ännu ej är genomförda görs dessa nu och följs upp av oss i möte med kandidaterna. Utfallet av tester och efterföljande möte med kandidaterna, i vilka vi också adresserar kompletterande frågeämnen som kanske dykt upp längs vägen, ger oss ytterligare input och viktiga data inför kommande referenstagning och sedermera beslut. Referenstagning föregås av att uppdragsgivaren som vid detta laget träffat 2-3 av kandidaterna, i samråd med rekryteringskonsult, utser en huvudkandidat som vi tar referenser på.
 

​* För psykometrisk testning samarbetar vi med Alva Labs. Läs gärna mer om dem här.

A presentation at the office
Executive Search: Tjänster
Kontors kaffepaus

REFERENSER

Referenstagningen är definitivt inte den mist viktigaste delen av processen, tvärtom kanske den viktigaste. Den söker dels svar på frågor som ännu inte besvarats eller har kunnat ställas, dels input kring andra aspekter som vi behöver låta lampan lysa på inför beslut om anställning. Vi tar full kontroll över denna process genom att styra vilka som ska utgöra referenter. Det beslutet baserar vi dels på vilka frågor som kvarstår, dels vilka aspekter vi anser att vi behöver gräva mer ibland. Det brukar också bli en givande dialog med kandidaten genom vilken vi också lär känna denne bättre. Kandidater får möjligheten att informera referenterna inför våra samtal – och vi informerar alltid kandidaten om det är så att vi känner till några av referenterna ifråga, vilket inte är helt ovanligt.

ANSTÄLLNING & LÖPANDE UPPFÖLJNING

Då vi normalt sett har satt ett fast arvode påverkar inte löneförhandlingen vår ersättning och våra konsulter kan därmed bistå med rådgivning kring detta om så önskas.
 

Vi gör alltid minst en uppföljning med såväl kandidat som uppdragsgivare inom sex månader från att anställningen har börjat. Därefter ser vi fram emot att bygga in såväl uppdragsgivare som rekryterad kandidat än djupare i vårt värdefulla nätverk.

Underteckna ett kontrakt
Executive Search: Kontakt

KONTAKTA OSS

Oavsett om ni har en klar och tydlig bild av ert kompetensbehov eller om ni behöver en part att bolla med, så är ni välkomna att höra av er till oss.

Götgatan 30, Stockholm Sverige

info@executive.se

  • LinkedIn
bottom of page